Dotacje

Dotacja 40% na pompy ciepła

Program priorytetowy dotyczący przedsięwzięć w zakresie ochrony powietrza dla osób fizycznych – dotacje na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych przeznaczonych na realizację zadań dotyczących ograniczenia niskiej emisji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii”. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi udziela pomocy finansowej dla osób fizycznych w formie częściowej spłaty kapitału kredytu bankowego przeznaczonego na modernizację lub budowę nowych źródeł ciepła.

 

I. Nabór wniosków
Wykaz Banków – www.wfosigw.lodz.pl, które mają zawartą z Funduszem umowę o współpracy w zakresie współfinansowania zadań objętych Programem.
Nabór wniosków –  do dnia 30 września każdego roku  wdrażania Programu (2011-2013) – data wpływu wniosku rozumiana jest jako termin jego dostarczenia do siedziby Funduszu  lub do wyczerpania puli środków zaplanowanych przez Fundusz na dany rok.

Dotacja nie może przekroczyć 40% kosztów kwalifikowanych zadania. Kredytem bankowym mogą zostać objęte również koszty niekwalifikowane

 

II. Beneficjenci
Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego zadania, będące właścicielem/-ami lub użytkownikiem/-ami wieczystym/-mi nieruchomości, położonej na terenie województwa łódzkiego. W przypadku, gdy nieruchomość jest własnością kilku osób, dofinansowanie przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi, przy czym do realizacji zadania wymagana jest zgoda wszystkich pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.
Uwaga!
W budynkach znajdujących się w trakcie budowy, dopuszcza się wyłącznie wykonywanie, w ramach zadania objętego kredytem, nowego źródła ciepła opartego o odnawialne źródła energii, z zastrzeżeniem, iż pozwolenie na użytkowanie budynku będzie wydane nie później niż w terminie jednego roku od daty złożenia w banku wniosku o dotację z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

 1. Koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
  a)    za koszty kwalifikowane uznaje się:
  •    zakup oraz montaż fabrycznie nowych urządzeń grzewczych tj. kotły, pompy ciepła oraz wykonanie i modernizację wewnętrznej instalacji c. o. i c. w .u. (z wyłączeniem kosztów zakupu grzejników).
  Koszty kwalifikowane za ww. prace nie mogą przekroczyć:
  – ogrzewanie olejem/gazem – 800,00 zł/kW mocy znamionowej,
  – ogrzewanie biomasą – 1.000,00 zł/kW mocy znamionowej,
  – ogrzewanie za pomocą  pompy ciepła – 2.000,00 zł/kW mocy znamionowej.
  •    odwierty w przypadku poboru ciepła przez sondy gruntowe,
  •    wykonanie węzła cieplnego oraz przyłącza do miejskiej sieci cieplnej,
  •    wykonanie instalacji gazowej znajdującej się na terenie i w obiekcie odbiorcy gazu.
 2. za koszty niekwalifikowane uznaje się:
  •    koszty opracowania dokumentacji projektowej stanowiącej element realizowanej inwestycji, koszty wynagrodzeń projektantów, nadzorów, obsługi geodezyjnej,
  •    koszty zakupu grzejników,
  •    roboty towarzyszące inwestycji,
  •    prace odtworzeniowe.

 

Uwaga!
Program nie przewiduje do objęcia pomocą zadań związanych z modernizacją istniejących źródeł ciepła na nowe źródła opalane węglem oraz jego pochodnymi. W ramach Programu nie uwzględnia się również wykonania i montażu instalacji kolektorów słonecznych.

 

IV. Warunki dofinansowania
a)    zadanie nie może być zakończone przed podjęciem przez Fundusz decyzji o przyznaniu dotacji
b)    Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania trwałości zadania przez okres nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia jego zakończenia;
c)    środki z kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału dotyczące kosztów kwalifikowanych wypłacane są bezgotówkowo, bezpośrednio na konto wykonawcy lub dostawcy towarów i usług, na podstawie wystawionych faktur lub rachunków. Bank może dokonywać refinansowania kosztów  niekwalifikowanych na wskazane konto Kredytobiorcy;
d)    dotacja jest wypłacana przez Fundusz jednorazowo, na wskazany rachunek banku, po potwierdzeniu przez bank zrealizowania przez Beneficjenta zadania tj. po osiągnięciu efektu rzeczowego;
e)    kwota udzielonej przez Fundusz dotacji stanowi dochód podlegający opodatkowaniu na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

V. Etapy realizacji dofinansowania
1.    Zgromadzenie niezbędnej dokumentacji, a w tym wykonanie projektu inwestycji, zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi, potwierdzone przez ten organ lub uzyskanie wymaganych prawem pozwoleń oraz sporządzenie kosztorysu prac.
2.    Podjęcie przez bank decyzji o udzieleniu kredytu z dotacją i zawarcie umowy kredytowej z Beneficjentem
3.    Zrealizowanie inwestycji tj. osiągnięcie przez Beneficjenta efektu rzeczowego, przedłożenie w banku faktur lub  rachunków na udokumentowanie wykonanych prac, potwierdzenie uzyskania efektu rzeczowego
4.    Wykonanie kontroli po zakończeniu zadania przez pracownika banku.

VI. Efekty rzeczowe i ekologiczne
Zakłada się, iż wykonanie zakresu rzeczowego, gwarantuje osiągnięcie efektu ekologicznego. Osiągnięcie efektu ekologicznego zadania następuje po upływie jednego pełnego sezonu grzewczego od daty zakończenia zadania.
Dokumenty potwierdzające uzyskanie ww. efektów, uprawniające do wystąpienia o przekazanie dotacji (wypłatę dotacji):
1.    protokół końcowy odbioru prac sporządzony przez wykonawcę/wykonawców,
2.    oświadczenie Beneficjenta o likwidacji poprzedniego źródła ciepła (nie dotyczy nowobudowanych obiektów mieszkalnych),
3.    pozwolenie na użytkowanie, w przypadku zadań dotyczących źródła ciepła w nowobudowanym obiekcie mieszkalnym.